skiba plac logo

 

  

 

 

 

 

 

 

Ogólne warunki zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych
(żywiec wołowy - bydło oraz żywiec wieprzowy - trzoda chlewna)

 

Na potrzeby zawieranych umów dostawy/sprzedaży produktów rolnych od dostawców będących rolnikami w rozumieniu art. 4 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 stosuje się następujące ogólne warunki umów. 

§ 1. Definicje

1. Nabywca – przez nabywcę rozumie się podmiot Zakłady Mięsne Skiba S.A. z siedzibą w Chojnicach, przy ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice (NIP: 555 211 26 10) zawierający umowę dostawy lub sprzedaży żywca wołowego lub wieprzowego.
2. Dostawca - producent rolny będący osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych, osobą prawną lub grupą osób prawnych lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będąca rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, której gospodarstwo rolne jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz która prowadzi działalność rolniczą.
3. Umowa  – przez umowę rozumie się:
a) umowę na dostawę trzody chlewnej
b) umowę jednorazową dostawy bydła
c) umowę kontraktacji
- zawarte w formie pisemnej lub elektronicznej pomiędzy Nabywcą a Dostawcą.
4. Produkt rolny – żywiec wołowy  - bydło lub żywiec wieprzowy – trzoda chlewna, dostarczany przez Dostawcę do Nabywcy.
5. WBC – waga bita ciepła.
6. OWU – niniejsze ogólne warunki zawierania umów.

§ 2. Określanie ceny za dostawę lub ceny jednostkowej produktu rolnego

1. Ceny dostarczanych produktów rolnych są:
- negocjowane przed zawarciem umowy przez Dostawcę oraz Nabywcę na podstawie umówionej stawki za każdy kilogram WBC lub wagi żywej netto lub
- ustalane na podstawie ceny bazowej netto według cennika WBC, będącego integralną częścią zawartej między Dostawcą a Nabywcą Umowy lub
- dla zakupu bydła określane po dokonaniu oceny poubojowej przez rzeczoznawcę zgodnie z cennikiem skupu bydła EUROP.
2. W przypadku wątpliwości lub braku odpowiedniego zapisu w Umowie cena dostarczonego produktu rolnego potwierdzana jest wystawioną przez Nabywcę fakturą VAT RR (Dostawca będący rolnikiem ryczałtowym) lub fakturą VAT (Dostawca nie będący rolnikiem ryczałtowym) zaakceptowana przez Nabywcę.

§ 3. Ilość i jakość dostarczanych produktów oraz termin dostawy

1. Ilość dostarczanych produktów rolnych określona jest Umową. W przypadku wątpliwości lub braku odpowiedniego zapisu w Umowie ilość i jakość dostarczonego produktu rolnego potwierdzana jest wystawioną przez Nabywcę fakturą VAT RR (Dostawca będący rolnikiem ryczałtowym) lub fakturą VAT (Dostawca nie będący rolnikiem ryczałtowym) zaakceptowaną przez Nabywcę.
2. W przypadku ceny za dostarczone produkty rolne wyliczanej na podstawie cennika WBC oraz wagi poubojowej, jakość produktu rolnego oceniana jest według  kategorii zawartej w tym cenniku. Cennik WBC jest załącznikiem do Umowy stanowiącym jej integralną część.
3. Terminem dostawy produktów rolnych jest data odbioru przedmiotu Umowy od Dostawcy przez Nabywcę. W przypadku wątpliwości lub braku oznaczenia terminu w Umowie, terminem dostawy przy jednorazowej dostawie produktów rolnych jest data zawarcia Umowy.

§ 4. Okres obowiązywania umowy oraz rozwiązanie umowy

1. Umowa dostawy produktów rolnych zawierana jest na okres pojedynczej lub kilku dostaw.
2. Okres trwania Umowy dotyczącej jednorazowego nabycia produktów jest liczony od momentu zawarcia umowy dostawy do momentu odbioru przedmiotu umowy od Dostawcy przez Nabywcę.
3. Umowa dostawy produktów rolnych może dotyczyć kilku dostaw w umówionych przez Nabywcę i Dostawcę odstępach czasu. Warunki i terminy kolejnych dostaw oraz czas na jaki została zawarta umowa określa szczegółowo sama Umowa.
4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron przed wykonaniem dostawy przedmiotu Umowy. Rozwiązanie Umowy dla swojej skuteczności wymaga złożenia odpowiedniego pisemnego oświadczenia drugiej stronie umowy.
5. Umowa dostawy wygasa wraz z jej należytym wykonaniem.

§ 5. Terminy i procedury płatności

1. Płatność za dostarczone produkty rolne następuje w terminie określonym  w umowie po otrzymaniu przez Nabywcę poprawnej faktury.
2. W przypadku otrzymania faktury po terminie zapłaty lub  w terminie krótszym niż 6 dni do terminu zapłaty – termin płatności wynosi 7 dni od daty otrzymania tychże dokumentów.
3. Dokumentem potwierdzającym dostawę i nabycie produktów rolnych jest wystawiona przez Nabywcę faktura VAT RR - dla Dostawcy będącego rolnikiem ryczałtowym - lub faktura VAT wystawiona przez Dostawcę nie będącego rolnikiem ryczałtowym.

§ 6. Ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych

1. Transport przedmiotu umowy dostawy produktów rolnych, może być organizowany przez Nabywcę lub Dostawcę.
2. Warunki transportu są swobodnie negocjowane między Dostawcą a Nabywcą produktów rolnych.
3. Miejscem dostawy produktów rolnych, transportowanych przez Dostawcę jest:
a). Ubojnia Bydła w Czersku znajdująca się przy ul. Starego Urzędu 13, 89-650 Czersk – dla dostawy bydła (żywiec wołowy),
b). Ubojnia Trzody Chlewnej w Chojnicach znajdująca się przy ul. Droga do Igieł 2, 89-620 Chojnice – dla dostawy trzody chlewnej (żywiec wieprzowy).
4. Miejscem dostawy produktów rolnych, transportowanych i odbieranych przez Nabywcę jest wskazane przez Dostawcę miejsce umożliwiające bezpieczny załadunek przedmiotu Umowy dostawy.
5. Transport organizowany przez Nabywcę spełniać będzie wymogi określone powszechnymi przepisami prawa dla transportu żywca wołowego lub wieprzowego.
6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy dostawy do momentu załadunku ponosi Dostawca.

§ 7. Zaistnienie siły wyższej

1. W przypadku zawarcia Umowy obejmującej więcej niż jedną dostawę lub sprzedaż oraz zawartych na czas niegraniczony, Umowa ulega rozwiązaniu w  przypadku zaistnienia siły wyższej, w szczególności na skutek:
- śmierci lub długoterminowej niezdolności Dostawcy do wykonywania zawodu
- poważnej klęski żywiołowej powodującej duże szkody w gospodarstwie rolnym Dostawcy
- zniszczenia w wyniku wypadku budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym
- choroby epizootycznej lub choroby roślin dotykającej, odpowiednio, cały inwentarz żywy należący do Dostawcy lub część tego inwentarza
- wywłaszczenie całego lub dużej części gospodarstwa rolnego, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy dostawy lub sprzedaży.
2.  W przypadku Umowy zawartej na pojedynczą dostawę, Umowa ulega rozwiązaniu z powodu określonego w § 6 ust. 1 OWU w przypadku gdy siła wyższa zaistniała w czasie między zawarciem Umowy a dostawą.
3. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Nabywcy o wystąpieniu siły wyższej. Brak zawiadomienia lub znaczne opóźnienie w poinformowaniu Nabywcy przez dostawcę o zaistnieniu siły wyższej skutkować będzie utratą możliwości powoływania się na siłę wyższą jako przyczyny zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Umowy.
4. W zakresie nieuregulowanym, zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Swobodne negocjowanie postanowień umowy na dostawę produktów rolnych

1. Niezależnie od OWU, wszystkie elementy Umowy mogą być swobodnie  negocjowane między Nabywcą a Dostawcą produktów rolnych.
2. Postanowienia OWU w przypadku braku odmiennych postanowień zawartej Umowy stanowią integralną część zawieranej umowy dostawy.
3. Dostawca podpisując Umowę oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia niniejszych ogólnych warunków zawierania umów.
4. Zmiany postanowień Umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.
5. OWU stosowane przez Nabywcę są integralną częścią oferty zawarcia Umowy.
6. W przypadku sprzeczności zapisów OWU z Umową, pierwszeństwo mają zapisy Umowy.


 

Pobierz plik PDF z OWU