skiba plac logo
 

Data wpisu: 2023-10-24


Kierowca transportu żywca


Praca wykonywana będzie w godzinach nocnych, również w niedziele.

Praca przy pomocy ciągników siodłowych z naczepami i pojazdów typu solo.

Obowiązki:

 • załadunek i rozładunek zwierząt,

 • kontrola żywca pod względem ilościowym,

 • przygotowanie/uzupełnianie dokumentacji związanej z transportem,

 • przestrzeganie czasu pracy kierowców zgodnie z rozporządzeniem 561 WE (czasy jazdy, przerw i odpoczynków),

 • rozliczanie się z czasu pracy kierowcy,

 • udział szkoleniach rozwojowych dla pracowników.

Wymagania:

 • prawo jazdy kat. C + E,

 • prawo jazdy w aktualnym kodem 95,

 • licencja na transport żywych zwierząt dla kierowcy/konwojenta,

 • karta kierowcy do tachografu cyfrowego,

 • aktualne badania lekarskie i psychologiczne o braku przeciwskazań do wykonywania pracy jako kierowca,

 • książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 • ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach,

 • prywatną opiekę medyczną,

 • karty sportowe,

 • dofinansowania do wypoczynku,

 • dofinansowania na święta

 • nieoprocentowane pożyczki w ramach PKZP.

Dołącz do nas.

Napisz do nas - prześlij CV.Pamiętaj o zawarciu w CV klauzuli dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.:

 1.  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Mięsne Skiba S.A. na potrzeby rekrutacji”.

  W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Zakłady Mięsne Skiba S.A.:

 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Zakłady Mięsne Skiba S.A. przez okres najbliższych 12 miesięcy.

   

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji są Zakłady Mięsne Skiba S.A. z siedzibą w Chojnicach przy ul. Derdowskiego 23.

 2. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice

 2. drogą elektroniczną na adres email

 3. telefonicznie: 52 39 65 600/605

 1. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, z którą można się kontaktować mailowo.

 2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy¹ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego², natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody³, która może zostać odwołana w każdym czasie.

 3. Zakłady Mięsne Skiba  S.A. będą przetwarzały Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę³, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 4. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie⁴, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

 6. Państwa dane osobowe możemy udostępnić podmiotom wspierającym nas w procesie rekrutacji, podmiotom świadczącym nam usługi serwisowe.

 7. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  ¹  art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.)
  ² art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 ze zm.) dalej RODO
  ³ art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  ⁴ art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Wyślij aplikację na tą ofertę pracy.

Wróć do działu Praca